Batua.eus itzultzailea erabiltzen duzun bakoitzean, Euskararen itzulpen-zerbitzuen teknologiak hobetzen laguntzen diguzu.
2020an ere Euskararen itzulpen teknologiak hobetzen darraigu, gure helburua beste %10eko hobekuntza lortzea
Itzulpenen zuzenketak egitean gure teknologia hobetzen laguntzen diguzu.