Batua.eus itzultzailea erabiltzen duzun bakoitzean, Euskararen itzulpen-zerbitzuen teknologiak hobetzen laguntzen diguzu.
2019rako gure helburua: Euskararen itzulpen teknologiak %10 hobetzea.
Itzulpenen zuzenketak egitean gure teknologia hobetzen laguntzen diguzu.